BarriketanEtnografia

Amak behiagaz izan eban sustua

Posted on

Lau urte eukazanean, amagaz eta anaia txikiagaz behi bat erasten joan zanean pasautakoagaz eskarmentua hartu eban.

Behi bati zazpi kuartillu-esne erasten eutsiezan egun guztietan. Egun baten, ama behi hori erasten joan zan. Pentsau be ez eban egin behiak erroak urrututa eukiko zituanik. Ama paparrean jo eban, bular-bularrean, eta inkauta itxi eban atzeko sats-piloan.