Dakienak dakiHizkuntza

Bildur ASKO ala Bildur HANDIA?

Posted on

Hatarikoak dira hainbat eta hainbat izen, euren esangura propioan zenbatu ezin diranak, edota ekanduz zenbatzeko ohiturarik ez daukaguzanak. Bildur izenaren kasua horixe da. Bildurra esaten dogunean, ez darabilgu *zenbat bildur ditugun esateko, eta bai, ostera: zenbaterainoko bildurra, zein neurritako edo zein gradutako bildurra; hau da, azken baten zertaraginoko bildurra, zelaseko bildurra dagoan aditzen emoteko.

Horreetariko kasuetan, asko zenbatzailea barik, handia edo beste adjektibo edo adnominal bat erabilten dogu. Ez dinogu: *bildur asko daukagula, ezpada aukeran emon geinke esatea: bildur handia, bildur itzela, negargarriko / itzelezko / sekulako / upealako bildurra edo horreetarikoren bat.

Gaztelaniak ez deusku asko laguntzen bereizkuntza hori zehatz egiten, ze ohikoa da esatea: “tengo mucho miedo”. Eta bardin esaten dogu: “tengo muchos amigos”.

Zelako izen motak sartzen dira hemen, *asko barik handia tipoko ereduaz hanpatzen diranak? Sailkapen labur bat egingo dogu

– Batetik, giza sentipenen adierazle diran izenak, bildurra bera dan lakoak. Berbarako: Gogoa. Haserre. Ikarea. Izua. Lotsea. Mina. Penea. Poza. Sentimentua. Susmoa. Tristurea edo tristezia. Gogoeta. Bengaia. Mehatxua… eta asko luzatu leiteken izen-zerrendea.

Gizakion sentsazino psikosomatikoak be hemen sartzen dira. Horreetarikoak dira: Gosea. Egarria lango izenak.

– Eguraldiaren eremuko hainbat izen be bai: Beroa. Hotza. Edurra. Euria. Txingorra. Sargoria. Lehia edo Izotza.

– Abstrakzino munduko zenbat gura izen. Taiu honetakoak dira euskeraz -tasun atzizkiaz erakarririko izen asko, kualidade-adierazleak. Abstrakzino puntua daben izenen artean aitatu leiz: Balioa. Estimazinoa. Eskandalua. Itsutasuna… Halan esango genduke: “Bizimoduan eza ezagutu dauenak balio handiagoa emoten deutso daukantxoari edo irabazi dauentxo horri”.

Izen honeek guztiok, adiera normalaz darabilguzanean, ez ditugu asko-gitxi diran legezko zenbatzaileakaz laguntzen. Izaeraz neurgaitzak diralako. Nekez esaten dogu:*bildur asko, *hotz asko, *lotsa asko, *gose asko edo *min asko.

– Baditugu hainbat eta hainbat izen, neurgarriak diranak, baina jeneralean zenbakarri ez diranak. Horreetarikoak dira: Barrea. Negarra. Neurria. Prezioa legezko izenak.

– Zein da, zenbakarri ez diran izenekin normalean hartuko dogun estrategia?

Goranzko neurria emoteko, *asko, *hainbat moduko ‘askotasun edo aniztasun’ zentzuna daben zenbatzaile zehaztugabeak baztertu, eta adjektibo edo izenlagunen aukerea ustiatu.

Hartzen badogu haize izena, bazter itxiko dogu *Haize asko esatea, eta hautatu geinkez honango batzuk: Haize handia | haize itzela | sekulako haizea | itzelezko haizea | ikaragarrizko haizea | negargarrizko haizea e.a.

Baina ez daigun ahaztu, berez ez neurgarri ez kontagarri diran izenak be kontestuak zenbakarri bihurtzen dituala batzuetan. Errefrau zahar baten lekukotasuna: “Bildur bat da abereetan ta asko gizonetan. «Un miedo hay en los animales y muchos en los hombres»” (RS 391).

Adolfo Arejita